Wie zijn wij?

Stichting Windfondsen Dronten is een ANBI stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Onze stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang, de stichting heeft geen winstoogmerk en de resultaten zijn nuttig voor de samenleving in de gemeente Dronten.

Over het bestuur

Het bestuur bestaat uit één bestuurslid per kern/buurtschap en een externe voorzitter. Het bestuur heeft meerdere taken: het beheren van de financiën, afstemmen met de adviesraden, beoordelen van de aanvragen en het nemen van besluiten over de besteding van de fondsen.

Ook stelt het bestuur een uitvoerende medewerker (adviseur) aan.
Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Hoe werkt ons fonds?

Stichting Windfondsen Dronten bestaat uit vier organen:

 1. Een bestuur van (grotendeels) inwoners van de gemeente Dronten welke verantwoordelijk is voor het beheer en de besteding van de fondsen;
 2. Adviesraden uit elke kern/buurtschap (4) die het bestuur adviseren over de besteding van de fondsen;
 3. Een Raad van Toezicht, in de rol van het bewaken van “good governance” ten aanzien van de besteding van de fondsen binnen de doelstelling;
 4. Een compacte uitvoeringsorganisatie die de advies- en operationele werkzaamheden verzorgt.

Hoe werkt ons fonds?

Stichting Windfondsen Dronten bestaat uit vier organen:

 1. Een bestuur van (grotendeels) inwoners van de gemeente Dronten welke verantwoordelijk is voor het beheer en de besteding van de fondsen;
 2. Adviesraden uit elke kern/buurtschap (4) die het bestuur adviseren over de besteding van de fondsen;
 3. Een Raad van Toezicht, in de rol van het bewaken van “good governance” ten aanzien van de besteding van de fondsen binnen de doelstelling;
 4. Een compacte uitvoeringsorganisatie die de advies- en operationele werkzaamheden verzorgt.

Bestuursleden

Uit  elke  dorpskern  is  er  een  vertegenwoordiger  gevonden  om  zitting te  nemen  in  het  bestuur. De  benoemde bestuursleden  zijn: 

René van Delden

(externe voorzitter)

Rolande Kempenaar

(Biddinghuizen, secretaris)

Lars Kramer

(Dronten, penningmeester)

Esmée Kranenburg

(Swifterbant, bestuurslid)

Janetta de Graaf

(Ketelhaven, bestuurslid)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden. De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de stichting. De RvT heeft tot taak en is verantwoordelijk voor het bewaken van het algemeen maatschappelijk belang van de organisatie van de stichting en het bewaken van “good governance” voor de besteding van de fondsen binnen de doelstellingen.

Garmt Kolhorn

(voorzitter)

 

Bianca Koorn

(lid met een financieel profiel)

Arnout Potze

(lid, namens gemeente Dronten)

Hans Wichink

(lid, namens Windplan Blauw)

Gert Jan van Tilburg

(lid, namens Windplan Groen)

Adviesraden

Elke dorpskern/buurtschap heeft een eigen adviesraad. De adviesraden bestaan uit vijf leden en zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen, maatschappelijke organisaties, dorpsraden of inwoners die op één of andere wijze betrokken zijn bij hun kern/buurtschap en vanuit een algemeen maatschappelijk belang een bijdrage willen leveren. Deze adviesraden krijgen geen beslissingsbevoegdheid maar adviseren het bestuur over de toekenning van bijdragen uit de fondsen. De adviesraden zorgen zelf voor verbinding uit de verschillende kernen onderling, om samenwerking te bevorderen en overlap in projecten in een vroeg stadium te adresseren. De adviesraden leggen verantwoording af aan het bestuur.

Over de uitvoeringsorganisatie

De operationele taken worden uitgevoerd door een adviseur, een betaalde medewerker, met in ieder geval de volgende taken:

 • De nieuwe stichting helpen om uit de startblokken te komen.
 • Als verbindende schakel fungeren tussen bestuur, de adviesraden en de inwoners.
 • Aanvragen van adviesraden en maatschappelijke organisaties innemen en beoordelen op volledigheid en juistheid.
 • Ondersteunen van initiatiefnemers bij hun aanvraag (bijv. invullen van formulieren, attenderen op benodigde vergunningen, etc.)
 • Signaleren van mogelijke overlap met andere initiatieven en het stimuleren van samenwerking.
 • Aanvragen bespreken met adviesraden en voorbereiden voor het bestuur ten behoeve van besluitvorming.
 • Jaarlijks opstellen van een communicatie- en promotieplan.
 • Communicatie over en promotie van de fondsen inclusief het bijhouden van de website.
 • Verantwoording afleggen aan het bestuur onder aansturing van de bestuursvoorzitter.

 

Informatie over de stichting

Via onderstaande buttons is relevante informatie terug te vinden over de stichting.

Beleidsplan

Bestuursreglement

Reglement RvT

Privacyverklaring

Reglement adviesraden

Statuten

Bedankt!

D. van de Graaf (fotomateriaal windmolens), K. Spoelstra (profielfoto’s), Willem Jan de Bruin (profielfoto), L-graphics (logo stichting), Kwoot (vergaderlocatie), Hyperfix (website)

Contact opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op via onderstaand mailadres.