Veelgestelde vragen

Op deze pagina staan de meest gestelde vragen vermeld. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.

Algemene vragen

Hoeveel budget is jaarlijks beschikbaar?

Na 2024 is er vanuit Windfonds Groen ongeveer € 500.000 en vanuit Windfonds Blauw € 270.000 beschikbaar voor de 4 dorpskernen. Er is dan € 340.000 (44% van het totaal) voor Biddinghuizen, € 180.000 (23% van het totaal) voor Swifterbant,       € 80.000 voor Ketelhaven (10% van het totaal) en € 170.000 (22% van het totaal) voor Dronten beschikbaar. In de eerste twee jaar zijn deze bedragen lager. In 2023 is er € 180.000 beschikbaar voor Swifterbant, € 25.000 voor Ketelhaven en € 60.000 voor Dronten. In het beleidsplan staat de verdeling per Windfonds.

Hoelang wordt de gebiedsgebonden bijdrage betaald?

De gebiedsgebonden bijdrage wordt aan Stichting Windfondsen Dronten betaald gedurende de exploitatieperiode van 25 jaar.

Projectgebieden

Wat is het projectgebied van Windplan Groen?

Het projectgebied Windplan Groen is gelegen in de gemeente Dronten, het gebied dat wordt begrensd door het Ketelmeer in het noorden, de randmeren (Vossemeer, Drontermeer en Veluwemeer) in het oosten en zuidoosten, het Harderbos en de Gooiseweg in het zuiden, de Knardijk in het zuidwesten, de Meeuwenweg, het Larserbos en de Rietweg in het westen en de bebouwde kom van Dronten en de Colijnweg in het noordwesten.

Wat is het projectgebied van Windplan Blauw?

Het projectgebied Windplan Blauw is gelegen in de gemeente Dronten, het gebied dat wordt begrensd door het IJsselmeer aan de noordwestzijde, het Ketelmeer in het noorden en de bebouwde kom van Ketelhaven in het noordoosten, de Colijnweg en de bebouwde kom van Dronten aan de oost- en zuidoostzijde en de Hanzespoorlijn, deels in combinatie met de autoweg N307, in het zuiden en door de autosnelweg A6 vanaf het knooppunt met de Hanzespoorlijn tot voorbij de Maximacentrale aan de westzijde.

Projecten 

Wat voor soort projecten komen in aanmerking voor een bijdrage uit de Windfondsen?

Allerlei verschillende soorten projecten, zolang ze maar bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in het projectgebied of het verduurzamen van en de energietransitie in het projectgebied. Daarnaast hebben Windfonds Blauw en Windfonds Groen een eigen doelstelling met betrekking tot Landschap en Leefomgeving.

Waaraan moet een project voldoen?

Het project moet zichtbaar voldoen aan één of meerdere van de bestedingsdoelen van de fondsen. Het project moet profijt opleveren voor een zo groot mogelijke groep inwoners in de gemeente. Het project is niet commercieel en er is aantoonbaar draagvlak voor het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.

Hoe kan een project worden aangevraagd?

De initiatiefnemer neemt contact op met de uitvoeringsorganisatie via het mailadres: aanvragen@wfdronten.nl  De medewerker van de uitvoeringsorganisatie is het eerste aanspreekpunt voor een initiatiefnemer. Deze neemt aanvragen in en ondersteunt initiatiefnemers bij hun aanvraag.

 

De initiatiefnemer kan ook contact opnemen met leden van de dorpskernadviesraden en het initiatief voorleggen. De dorpskernadviesraden kunnen helpen om het initiatief verder te brengen tot een projectaanvraag. De leden onderhouden nauw contact met de medewerker van de uitvoeringsorganisatie.

 

Is een projectvoorstel al helemaal uitgewerkt, dan kan deze door middel van het aanvraagformulier op de website worden ingediend. Let wel op dat de aanvraag moet voldoen aan het Fondsreglement en de bestedingsdoelen van de fondsen. Het invulformat op de website moet volledig worden ingevuld om een aanvraag in te kunnen dienen. De medewerker van de uitvoeringsorganisatie neemt aanvragen in behandeling en informeert de initiatiefnemer over het vervolg.

Moet een heel projectvoorstel worden ingediend of kan een idee worden ingebracht?

Er moet een uitgewerkt projectvoorstel worden ingediend. Het aanvraagformulier op de website moet volledig ingevuld worden om een aanvraag in te kunnen dienen. Een idee kan worden besproken met de dorpskernadviesraad. Samen kan bekeken worden hoe een idee uiteindelijk kan leiden tot een projectvoorstel.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd?

Op de website staat een aanvraagformulier waarmee projecten kunnen worden ingediend. De aanvraag moet voldoen aan het Fondsreglement en de bestedingsdoelen van de fondsen. Als alle informatie is ingevuld en de benodigde bijlagen zijn toegevoegd (begroting en indien van toepassing een uittreksel van de Kamer van Koophandel) is de aanvraag gereed. Onderdeel van de aanvraag is een beschrijving van het project, het beoogde doel, het aantal mensen dat betrokken en bereikt wordt, een onderbouwing van het  draagvlak voor het project en een begroting waarmee het aangevraagde bedrag wordt onderbouwd. Voor meerjarige projecten wordt een onderbouwing van de (toegezegde) cofinanciering en een planning gevraagd.

Wanneer moet het project starten?

Na goedkeuring moet het project binnen zes maanden starten.

Bestedingsdoelen

Wat is het doel van Windfonds Groen?

Windfonds Groen financiert maatregelen en projecten die tot doel hebben het verbeteren van de leefbaarheid en de leefomgeving ten behoeve van bewoners in het Projectgebied Groen en de aanliggende woonkernen of bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en de energietransitie.

Wat is het doel van Windfonds Blauw?

Windfonds Blauw financiert maatregelen en projecten die tot doel hebben het verbeteren van de leefbaarheid en het landschap ten behoeve van bewoners in het Projectgebied Blauw en de aanliggende woonkernen of bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en de energietransitie.

Wat zijn de bestedingsdoelen van de fondsen?

Voor beide windplannen zijn drie bestedingsdoelen vastgesteld, waarvan er twee gelijk zijn. Het derde bestedingsdoel verschilt.

De gebiedsgebonden bijdrage van Windplan Groen wordt besteed aan maatregelen en projecten die:
1. Tot doel hebben het verbeteren van de leefbaarheid van bewoners in het projectgebied alsmede de aanliggende woonkernen;
2. Betrekking hebben op het realiseren van klimaatdoelstellingen en de energietransitie van bewoners van het projectgebied alsmede de aanliggende woonkernen;
3. Tot doel hebben het verbeteren van de leefomgeving van de bewoners in het projectgebied alsmede de aanliggende woonkernen.

De gebiedsgebonden bijdrage van Windplan Blauw wordt besteed aan maatregelen en projecten die:
1. Tot doel hebben het verbeteren van de leefbaarheid van bewoners in het projectgebied alsmede de aanliggende woonkernen;
2. Betrekking hebben op het realiseren van klimaatdoelstellingen en de energietransitie van bewoners van het projectgebied alsmede de aanliggende woonkernen;
3. Tot doel hebben het verbeteren van het landschap van bewoners in het projectgebied alsmede de aanliggende woonkernen.

Wat wordt verstaan onder het eerste gezamenlijke bestedingsdoel: Leefbaarheid?

Onder projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid, wordt verstaan:
Projecten die bijdragen aan sociale verbinding tussen mensen in het dorp,
– Tussen de kernen en het buitengebied;
– Tussen de gevestigde en nieuwe inwoners;
– Tussen inwoners uit de verschillende dorpskernen;
– Tussen inwoners met verschillende sociale en/of culturele achtergronden.
Het doel daarvan is het stimuleren van het sociaal emotioneel welbevinden. In het bijzonder komen in aanmerking projecten die bijdragen aan integratie, het tegengaan van eenzaamheid en uitsluiting.

Voorbeelden zijn projecten en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Dat kunnen nieuwe initiatieven zijn of het uitbreiden/verbeteren van bestaande projecten.

Wat wordt verstaan onder het tweede gezamenlijke bestedingsdoel: Klimaatdoelstellingen en energietransitie?

Onder de projecten die bijdragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen en de energietransitie, wordt verstaan:
Projecten die tot doel hebben:
– Het opwekken van duurzame energie;
– Het besparen van energie;
– Een bijdrage te leveren aan een circulaire economie;
– Duurzame voeding te produceren of waarbij educatie over duurzame voeding centraal staat, waarbij in het bijzonder kansen liggen voor inwoners met beperkte middelen.

Een breed palet aan initiatieven kan in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds, op zowel wijk- als straatniveau, zoals het collectief energie opwekken, het zichtbaar maken van energiebesparing om inwoners te motiveren tot een duurzamer leven, een bijdrage aan zonnepanelen op verenigingsgebouwen of door middel van een fonds voor individuele inwoners, een hergebruik of reparatie winkel, een collectieve moestuin etc. Het kunnen nieuwe projecten zijn maar er kan ook een bijdrage worden gevraagd voor een impuls aan bestaande initiatieven.

Wat wordt verstaan onder het derde bestedingsdoel van Windplan Groen: Leefomgeving?

Onder projecten die bijdragen aan de leefomgeving wordt verstaan:

– Projecten die de openbare ruimte in de kernen verfraaien;

– Projecten die bijdragen aan natuureducatie;

– Projecten die bijzondere en/of cultuurhistorische plaatsen toegankelijk maken en/of onder de aandacht brengen;

– Projecten in het buitengebied die een impuls geven aan de landschappelijke kwaliteit, zoals natuurontwikkeling, biodiversiteit en/of ecologisch herstel;

– Projecten die bijdragen aan de beleving van de natuur en het landschap.

Wat wordt verstaan onder het derde bestedingsdoel van Windplan Blauw: Landschap?

– Projecten die de koppeling maken tussen recreatie, landschap en jongeren;
– Projecten die bijdragen aan de verbinding tussen kunst in het landschap, cultuur en onderwijs;
– Projecten die bijzondere en/of cultuurhistorische plaatsen toegankelijk maken en/of onder de aandacht brengen;
– Projecten in het buitengebied die een impuls geven aan de landschappelijke kwaliteit, zoals natuurontwikkeling, biodiversiteit en/of ecologisch herstel;
– Projecten die bijdragen aan de beleving van het landschap en het betrekken van inwoners.

Selectiecriteria

Wat is de indieningstermijn voor de selectie van projecten?

Er geldt een doorlopende indieningstermijn vanaf 1 april t/m 30 november.

Wat is de volgorde van het honoreren van projecten?

Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden op volgorde van binnenkomst gehonoreerd totdat het budget voor het betreffende jaar op is. Wanneer aanvragen met dezelfde datum van indienen leiden tot een overschrijding van het jaarbudget, zal worden geloot.

Als datum voor indienen geldt de bestuursvergadering waarin de aanvraag wordt behandeld. Dit is de eerst volgende bestuursvergadering nadat de aanvraag volledig is ingediend. Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen door het bestuur.

Waar worden de projecten op beoordeeld?

De projecten moeten passen bij de doelstellingen van de Windfondsen waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De twee Windfondsen hebben ieder een eigen doelstelling. Daarnaast beoordeelt het bestuur de projecten op basis van het fondsreglement, de statuten en het beleidsplan.

Mogen overheden zoals de gemeente en provincie ook aanvragen indienen?

Nee, overheden kunnen niet zelf aanvrager van projecten zijn. Wel kan de gemeente of de provincie het project co-financieren.

Als een aanvraag wordt afgewezen, kan er dan in een volgende ronde een nieuwe aanvraag ingediend worden?

Dat kan. Bij iedere toekenning of afwijzing licht het bestuur haar overwegingen toe. Dat kan een budgettaire reden zijn. In dat geval kan hetzelfde project een volgende keer wel kans maken. Als er inhoudelijke bezwaren zijn, dan kan het voorstel verbeterd worden. Als het project niet binnen de doelstelling van de Windfondsen valt, kan er geen nieuwe aanvraag worden ingediend.

Hoe vaak per jaar kan ik een aanvraag indienen?

In principe kan het hele jaar door ingediend worden. Beoordeling van projecten vindt plaats over de maanden april tot en met november (in 6 bestuursvergaderingen). In de bestuursvergaderingen worden de aanvragen besproken die tot en met de maand voorafgaand aan de bestuursvergadering zijn binnengekomen. 

Financiering

Welke categorieën zijn er vastgesteld voor bijdragen uit de fondsen?

Er zijn drie categorieën vastgesteld voor bijdragen uit de fondsen.

A. Een eenmalige bijdrage aan projecten en activiteiten tot € 2.500;
B. Een eenmalige bijdrage aan projecten met een bijdrage van maximaal € 25.000;
C.
Meerjarige ondersteuning van grote projecten. De bijdrage is maximaal € 50.000 per jaar. Het totaal over meerdere jaren mag niet meer dan € 500.000 bedragen.

Om te voorkomen dat door de aanvraag van een of enkele grote bijdragen, geen budget beschikbaar is voor kleine initiatieven, reserveert het bestuur per jaar minimaal 5% van het budget per kern voor categorie A-projecten.

Is er een minimum- of maximumbedrag per project?

Nee. Kleine projecten mogen, maar grote ook. De twee Windfondsen samen hebben per jaar maximaal ongeveer € 800.000 beschikbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine (tot€ 2.500), grote (tot € 25.000 en meerjarige (maximaal € 500.000 totaal en € 50.000 per jaar) projecten. Voor de kleinere projecten gelden minder strenge eisen voor verantwoording dan bij de grote en meerjarige projecten. Voor meerjarige projecten gelden eisen met betrekking tot cofinanciering.

Is er altijd cofinanciering nodig?

Nee. Cofinanciering geldt bij meerjarige projecten. Cofinanciering kan ook plaatsvinden door vrijwilligersuren ‘in geld’ te waarderen en deze in te zetten. Hiervoor zijn standaard richtlijnen. Voor meerjarige projecten is altijd cofinanciering nodig. Als er cofinanciering van derden is, is er meer zekerheid dat er een breder draagvlak is voor het project. In het fondsreglement wordt hier meer duidelijkheid over gegeven.

Mag ieder jaar hetzelfde project of evenement worden aangevraagd?

In principe is dit geen bezwaar. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen worden bereikt. De dorpskernadviesraad maakt haar eigen afwegingen en kiest wellicht eerder voor een meer vernieuwend project dan voor telkens terugkerende projecten.

Worden de gelden verdeeld over de verschillende dorpskernen/buurtschap?

Er zijn 3 dorpskernen en 1 buurtschap (Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en Ketelhaven). Er is een vaste verdeling van de gelden over de verschillende gebieden per Windfonds. Bij deze verdeling is rekening gehouden met projecten voor zoveel mogelijk effect en bereik. Ook wordt samenwerking tussen de kernen gestimuleerd. Er kunnen daarom ook projecten samen met andere kernen worden aangevraagd.

Kan er ook een bijdrage gevraagd worden voor de inrichting van een huurpand, zoals bijvoorbeeld een buurthuis of verenigingsgebouw?

Dat kan. Wel wordt bekeken of het een ‘duurzame’ investering is en of er enige mate van zekerheid is dat het huurcontract blijft bestaan.

Wordt het bedrag verdeeld over de zes beoordelingsmomenten per jaar?

Nee. De beschikbare gelden worden twee maal per jaar ontvangen vanuit de Windplannen. Er wordt bij iedere aanvraagronde gekeken naar het beschikbare budget per type project en per kern. Er wordt op voorhand geen rekening gehouden met toekomstige aanvragen. Als er bij het eerste beoordelingsmoment veel goede projecten worden ingediend, is het beschikbare bedrag voor de volgende momenten dat jaar kleiner, totdat er nieuwe gelden beschikbaar komen in de twee Windfondsen. Omdat Windfonds Blauw een voorfinanciering voor 2024 heeft gedaan, kunnen in 2023 de eerste projecten toegekend worden. Hierdoor is er de eerste tijd extra ruimte beschikbaar.

Organisatie stichting

Wat is het doel van de stichting?

Stichting Windfondsen Dronten heeft als doel het verbeteren van de leefomgeving van inwoners. Hiervoor is geld beschikbaar voor projecten die de dorpen beter maken. Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen hier zelf ideeën voor aandragen.

Wat is de organisatiestructuur van de stichting?

De stichting bestaat uit vier organen:

  1. Een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer en de besteding van de fondsen;
  2. Adviesraden uit elke kern/buurtschap (4) die het bestuur adviseren over de besteding van de fondsen;
  3. Een Raad van Toezicht, die de besteding van de gelden binnen de doelstelling van de twee Windfondsen bewaakt;
  4. Een compacte uitvoeringsorganisatie die de advies- en operationele werkzaamheden verzorgt.
Wat is de samenstelling van het bestuur?

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Er is één bestuurslid per kern/buurtschap en een externe voorzitter.

Wat zijn de taken van het bestuur?

Het bestuur heeft meerdere taken: het beheren van de financiën, afstemmen met de adviesraden, beoordelen van de aanvragen en het nemen van besluiten over de besteding van de fondsen. Ook stelt het bestuur een uitvoerende medewerker (adviseur) aan.

Wat is de samenstelling van de dorpskernadviesraden?

Elke dorpskern/buurtschap heeft een eigen adviesraad. De adviesraden bestaan uit vijf leden en zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen, maatschappelijke organisaties, dorpsraden of inwoners die op één of andere wijze betrokken zijn bij hun kern/buurtschap en vanuit een algemeen maatschappelijk belang een bijdrage willen leveren.

De leden van de dorpskernadviesraden worden in de loop van 2024 geworven.

Wat zijn de taken van de dorpskernadviesraden?

De dorpskernadviesraden hebben geen beslissingsbevoegdheid maar adviseren het bestuur over de toekenning van geld aan de projecten. De leden van de dorpskernadviesraden dragen zelf zorg voor samenwerking tussen de verschillende kernen om overlap in projecten in een vroeg stadium te signaleren.

Wat is de samenstelling van de uitvoeringsorganisatie?

Hiervoor wordt een betaalde medewerker geworven.

Wat zijn de taken van de uitvoeringsorganisatie?

De medewerker van de uitvoeringsorganisatie is het eerste aanspreekpunt voor een initiatiefnemer. Hij/zij neemt aanvragen in en ondersteunt initiatiefnemers bij hun aanvraag. Hij/zij signaleert een mogelijke overlap met andere initiatieven en stimuleert de samenwerking. Hij/zij bereidt de behandeling van de aanvragen voor en legt deze voor aan de adviesraden. Hij/zij zorgt voor communicatie en promotie van de fondsen.

Heeft de stichting een ANBI status?

Ja, de stichting beoogt vanuit haar doelstelling een algemeen nut. Meer informatie is te vinden op de pagina ‘Over ons’. 

Contact opnemen

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op via onderstaand mailadres.